De Heilige Rozekrans

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heiligen Geest.  Amen.

De twaalf Artikelen van het geloof.
Ik geloof in God den almachtigen Vader, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enigen Zoon, onzen Heer.
Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de Maagd Maria.
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
begraven.
Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden.
Die opgestegen is ten hemel,  zit aan de rechterhand van God den almachtigen
Vader.
Van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in den Heiligen Geest;
De heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen;
De vergeving van de zonden;
De verrijzenis van het lichaam;
Het eeuwig leven. Amen.

Het Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt; uw Naam worde geheiligd; uw Rijk kome;
Uw Will geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons hede ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij
aan anderen hun schuld vergeven; en lijd ons niet in bekoring;
Maar verlos ons van het kwade. Amen.

Het Wees gegroet
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u; gij zijt de gezegende
onder de vrouwen, and gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Helige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars,
Nu, and in het uur van onze dood.  Amen.

Glorie toe aan de Vader en aan de Zoon and aan de Heilige Geest,
Zoals het was in het begin is nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Fatima Prayer
O, Jezus vergeef ons onze zonden behoed ons voor het vuur van de hel, breng
alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meest
nodig hebben.

Salve Regina.
Wees gegroet, Koninin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en
onze hoop, wees gegroet. Tot U roepen wij ballingen, kinderen van Eva; tot U
smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons Uw barmhartige ogen, en toon ons
na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van Uw schoot.
O goedertieren, O liefdevolle, O zoete Maagd Maria.

Laat ons bidden.
God, wiens eniggeboren Zoon door zijn leven, zijn dood en zijn verrijzenis
ons het loon van de eeuwige zaligheid heeft verworven, geef, smeken wij, dat
wij, die deze Geheimen in de allerheiligste Rozenkrans der zalige Maagd
Maria overwegen, mogen navolgen wat zij bevatten en verkrijgen wat zij
beloven.
 Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.