EucharisticAdoration.com - http://eucharisticadoration.com
Code of Canon Law
http://eucharisticadoration.com/articles/34/1/Code-of-Canon-Law/Page1.html
By Site Admin
Published on 03/31/2007
 
Code of Canon Law

Code of Canon Law
"The faithful are to hold the Eucharist in highest honor, taking part in the celebration of the Most August Sacrifice , receiving the sacrament devoutly and frequently, and worshiping it with supreme adoration; pastors, clarifying the doctrine on this sacrament, are to instruct the faithful thoroughly about this obligation." ( Code of Canon Law #898)

Code of Canon Law - 1983 - Latin

CODEX IURIS CANONICI

 

Auctoritatae Ioannis Pauli PP. II Promulgatus

Datum Romae, die xxv Ianuarii, anno MCMLXXXIII

 

TITULUS III: DE SANCTISSIMA EUCHARISTIA

 

Can. 897 - Augustissimum Sacramentum est sanctissima Eucharistia, in qua ipsemet Christus Dominus continetur, offertur et sumitur, et qua continuo vivit et crescit Ecclesia. Sacrificium eucharisticum, memoriale mortis et resurrectionis Domini, in quo Sacrificium crucis in saecula perpetuatur, totius cultus et vitae christianae est culmen et fons, quo significatur et efficitur unitas populi Dei et corporis Christi aedificatio perficitur. Cetera enim sacramenta et omnia ecclesiastica apostolatus opera cum sanctissima Eucharistia cohaerent et ad eam ordinantur.

Can. 898 - Christifideles maximo in honore sanctissimam Eucharistiam habeant, actuosam in celebratione augustissimi Sacrificii partem habentes, devotissime et frequenter hoc sacramentum recipientes, atque summa cum adoratione idem colentes; animarum pastores doctrinam de hoc sacramento illustrantes, fideles hanc obligationem sedulo edoceant.

 

CAPUT I

DE EUCHARISTICA CELEBRATIONE

 

Can. 899 - § 1. Eucharistica celebratio actio est ipsius Christi et Ecclesiae, in qua Christus Dominus, ministerio sacerdotis, semetipsum, sub speciebus panis et vini substantialiter praesentem, Deo Patri offert atque fidelibus in sua oblatione sociatis se praebet ut cibum spiritualem.

§ 2. In eucharistica Synaxi populus Dei in unum convocatur, Episcopo aut, sub eius auctoritate, presbytero praeside, personam Christi gerente, atque omnes qui intersunt fideles, sive clerici sive laici, suo quisque modo pro ordinum et liturgicorum munerum diversitate, participando concurrunt.

§ 3. Celebratio eucharistica ita ordinetur, ut omnes participantes exinde plurimos capiant fructus, ad quos obtinendos Christus Dominus Sacrificium eucharisticum instituit.

 

Art. 1

DE SANCTISSIMAE EUCHARISTIAE MINISTRO

 

Can. 900 - § 1. Minister, qui in persona Christi sacramentum Eucharistiae conficere valet, est solus sacerdos valide ordinatus.

§ 2. Licite Eucharistiam celebrat sacerdos lege canonica non impeditus, servatis praescriptis canonum qui sequuntur.

Can. 901 - Integrum est sacerdoti Missam applicare pro quibusvis, tum vivis tum defunctis.

Can. 902 - Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, sacerdotes Eucharistiam concelebrare possunt, integra tamen pro singulis libertate manente Eucharistiam individuali modo celebrandi, non vero eo tempore, quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur.

Can. 903 - Sacerdos ad celebrandum admittatur etiamsi rectori ecclesiae sit ignotus, dummodo aut litteras commendatitias sui Ordinarii vel sui Superioris, saltem intra annum datas, exhibeat, aut prudenter existimari possit eundem a celebratione non esse impeditum.

Can. 904 - Sacerdotes, memoria semper tenentes in mysterio Sacrificii eucharistici opus redemptionis continuo exerceri, frequenter celebrent; immo enixe commendatur celebratio cotidiana, quae quidem, etiam si praesentia fidelium haberi non possit, actus est Christi et Ecclesiae, in quo peragendo munus suum praecipuum sacerdotes adimplent.

Can. 905 - § 1. Exceptis casibus in quibus ad normam iuris licitum est pluries eadem die Eucharistiam celebrare aut concelebrare, non licet sacerdoti plus semel in die celebrare.

§ 2. Si sacerdotum penuria habeatur, concedere potest loci Ordinarius ut sacerdotes, iusta de causa, bis in die, immo, necessitate pastorali id postulante, etiam ter in diebus dominicis et festis de praecepto, celebrent.

Can. 906 - Nisi iusta et rationabili de causa, sacerdos Sacrificium eucharisticum ne celebret sine participatione alicuius saltem fidelis.

Can. 907 - In celebratione eucharistica diaconis et laicis non licet orationes, speciatim precem eucharisticam, proferre vel actionibus fungi, quae sacerdotis celebrantis sunt propriae.

Can. 908 - Sacerdotibus catholicis vetitum est una cum sacerdotibus vel ministris Ecclesiarum communitatumve ecclesialium plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentium, Eucharistiam concelebrare.

Can. 909 - Sacerdos ne omittat ad eucharistici Sacrificii celebrationem oratione debite se praeparare, eoque expleto Deo gratias agere.

Can. 910 - § 1. Minister ordinarius sacrae communionis est Episcopus, presbyter et diaconus.

§ 2. Extraordinarius sacrae communionis minister est acolythus necnon alius christifidelis ad normam can. 230, § 3 deputatus.

Can. 911 - § 1. Officium et ius sanctissimam Eucharistiam per modum Viatici ad infirmos deferendi habent parochus et vicarii paroeciales, cappellani, necnon Superior communitatis in clericalibus institutis religiosis aut societatibus vitae apostolicae quoad omnes in domo versantes.

§ 2. In casu necessitatis aut de licentia saltem praesumpta parochi, cappellani vel Superioris, cui postea notitiam dari oportet, hoc facere debet quilibet sacerdos vel alius sacrae communionis minister.

 

Art. 2

DE SANCTISSIMA EUCHARISTIA PARTICIPANDA

 

Can. 912 - Quilibet baptizatus, qui iure non prohibeatur, admitti potest et debet ad sacram communionem.

Can. 913 - § 1. Ut sanctissima Eucharistia ministrari possit pueris, requiritur ut ipsi sufficienti cognitione et accurata praeparatione gaudeant, ita ut mysterium Christi pro suo captu percipiant et Corpus Domini cum fide et devotione sumere valeant.

§ 2. Pueris tamen in periculo mortis versantibus sanctissima Eucharistia ministrari potest, si Corpus Christi a communi cibo discernere et communionem reverenter suscipere possint.

Can. 914 - Parentum imprimis atque eorum qui parentum locum tenent necnon parochi officium est curandi ut pueri usum rationis assecuti debite praeparentur et quam primum, praemissa sacramentali confessione, hoc divino cibo reficiantur; parochi etiam est advigilare ne ad sacram Synaxim accedant pueri, qui rationis usum non sint adepti aut quos non sufficienter dispositos iudicaverit.

Can. 915 - Ad sacram communionem ne admittantur excommunicati et interdicti post irrogationem vel declarationem poenae aliique in manifesto gravi peccato obstinate perseverantes.

Can. 916 - Qui conscius est peccati gravis, sine praemissa sacramentali confessione Missam ne celebret neve Corpori Domini communicet, nisi adsit gravis ratio et deficiat opportunitas confitendi; quo in casu meminerit se obligatione teneri ad eliciendum actum perfectae contritionis, qui includit propositum quam primum confitendi.

Can. 917 - Qui sanctissimam Eucharistiam iam recepit, potest eam iterum eadem die suscipere solummodo intra eucharisticam celebrationem cui participat, salvo praescripto can. 921, § 2.

Can. 918 - Maxime commendatur ut fideles in ipsa eucharistica celebratione sacram communionem recipiant; ipsis tamen iusta de causa petentibus extra Missam ministretur, servatis liturgicis ritibus.

Can. 919 - § 1. Sanctissimam Eucharistiam recepturus per spatium saltem unius horae ante sacram communionem abstineat a quocumque cibo et potu, excepta tantummodo aqua atque medicina.

§ 2. Sacerdos, qui eadem die bis aut ter sanctissimam Eucharistiam celebrat, aliquid sumere potest ante secundam aut tertiam celebrationem, etiamsi non intercesserit spatium unius horae.

§ 3. Aetate provecti et infirmitate quadam laborantes necnon eorum curae addicti, sanctissimam Eucharistiam accipere possunt, etiamsi intra horam antecedentem aliquid sumpserint.

Can. 920 - § 1. Omnis fidelis, postquam ad sanctissimam Eucharistiam initiatus sit, obligatione tenetur semel saltem in anno, sacram communionem recipiendi.

§ 2. Hoc praeceptum impleri debet tempore paschali, nisi iusta de causa alio tempore intra annum adimpleatur.

Can. 921 - § 1. Christifideles qui versantur in periculo mortis, quavis ex causa procedenti, sacra communione per modum Viatici reficiantur.

§ 2. Etiamsi eadem die sacra communione refecti fuerint, valde tamen suadetur ut qui in vitae discrimen adducti sint, denuo communicent.

§ 3. Perdurante mortis periculo, commendatur ut sacra communio pluries, distinctis diebus, administretur.

Can. 922 - Sanctum Viaticum infirmis ne nimium differatur; qui animarum curam gerunt sedulo advigilent, ut eodem infirmi plene sui compotes reficiantur.

Can. 923 - Christifideles Sacrificium eucharisticum participare et sacram communionem suscipere possunt quolibet ritu catholico, firmo praescripto can. 844.

 

Art. 3

DE RITIBUS

ET CAEREMONIIS EUCHARISTICAE CELEBRATIONIS

 

Can. 924 - § 1. Sacrosanctum eucharisticum Sacrificium offerri debet ex pane et vino, cui modica aqua miscenda est.

§ 2. Panis debet esse mere triticeus et recenter confectus, ita ut nullum sit periculum corruptionis.

§ 3. Vinum debet esse naturale de genimine vitis et non corruptum.

Can. 925 - Sacra communio conferatur sub sola specie panis aut, ad normam legum liturgicarum, sub utraque specie; in casu autem necessitatis, etiam sub sola specie vini.

Can. 926 - In eucharistica celebratione secundum antiquam Ecclesiae latinae traditionem sacerdos adhibeat panem azymum ubicumque litat.

Can. 927 - Nefas est, urgente etiam extrema necessitate, alteram materiam sine altera, aut etiam utramque extra eucharisticam celebrationem, consecrare.

Can. 928 - Eucharistica celebratio peragatur lingua latina aut alia lingua, dummodo textus liturgici legitime approbati fuerint.

Can. 929 - Sacerdotes et diaconi in Eucharistia celebranda et ministranda sacra ornamenta rubricis praescripta deferant.

Can. 930 - § 1. Sacerdos infirmus aut aetate provectus, si stare nequeat, Sacrificium eucharisticum celebrare potest sedens, servatis quidem legibus liturgicis, non tamen coram populo, nisi de licentia loci Ordinarii.

§ 2. Sacerdos caecus aliave infirmitate laborans licite eucharisticum Sacrificium celebrat, adhibendo textum quemlibet Missae ex probatis, adstante, si casus ferat, alio sacerdote vel diacono, aut etiam laico rite instructo, qui eundem adiuvet.

 

Art. 4

DE TEMPORE

ET LOCO CELEBRATIONIS EUCHARISTIAE

 

Can. 931 - Eucharistiae celebratio et distributio fieri potest qualibet die et hora, iis exceptis, quae secundum liturgicas normas excluduntur.

Can. 932 - § 1. Celebratio eucharistica peragatur in loco sacro, nisi in casu particulari necessitas aliud postulet; quo in casu, in loco honesto celebratio fieri debet.

§ 2. Sacrificium eucharisticum peragendum est super altare dedicatum vel benedictum; extra locum sacrum adhiberi potest mensa conveniens, retentis semper tobalea et corporali.

Can. 933 - Iusta de causa et de licentia expressa Ordinarii loci licet sacerdoti Eucharistiam celebrare in templo alicuius Ecclesiae aut communitatis ecclesialis plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentium, remoto scandalo.

 

CAPUT II

DE SANCTISSIMA EUCHARISTIA ASSERVANDA

ET VENERANDA

 

Can. 934 - § 1. Sanctissima Eucharistia:

1 - asservari debet in ecclesia cathedrali aut eidem aequiparata, in qualibet ecclesia paroeciali necnon in ecclesia vel oratorio domui instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae adnexo;

2 - asservari potest in sacello Episcopi et, de licentia Ordinarii loci, in aliis ecclesiis, oratoriis et sacellis.

§ 2. In locis sacris ubi sanctissima Eucharistia asservatur, adesse semper debet qui eius curam habeat et, quantum fieri potest, sacerdos saltem bis in mense Missam ibi celebret.

Can. 935 - Nemini licet sanctissimam Eucharistiam apud se retinere aut secum in itinere deferre, nisi necessitate pastorali urgente et servatis Episcopi dioecesani praescriptis.

Can. 936 - In domo instituti religiosi aliave pia domo, sanctissima Eucharistia asservetur tantummodo in ecclesia aut in oratorio principali domui adnexo; potest tamen iusta de causa Ordinarius permittere, ut etiam in alio oratorio eiusdem domus asservetur.

Can. 937 - Nisi gravis obstet ratio, ecclesia in qua sanctissima Eucharistia asservatur, per aliquot saltem horas cotidie fidelibus pateat, ut coram sanctissimo Sacramento orationi vacare possint.

Can. 938 - § 1. Sanctissima Eucharistia habitualiter in uno tantum ecclesiae vel oratorii tabernaculo asservetur.

§ 2. Tabernaculum, in quo sanctissima Eucharistia asservatur, situm sit in aliqua ecclesiae vel oratorii parte insigni, conspicua, decore ornata, ad orationem apta.

§ 3. Tabernaculum, in quo habitualiter sanctissima Eucharistia asservatur, sit inamovibile, materia solida non transparenti confectum, et ita clausum ut quam maxime periculum profanationis vitetur.

§ 4. Gravi de causa, licet sanctissimam Eucharistiam, nocturno praesertim tempore, alio in loco tutiore et decoro asservare.

§ 5. Qui ecclesiae vel oratorii curam habet, prospiciat ut clavis tabernaculi, in quo sanctissima Eucharistia asservatur, diligentissime custodiatur.

Can. 939 - Hostiae consecratae quantitate fidelium necessitatibus sufficienti in pyxide seu vasculo serventur, et frequenter, veteribus rite consumptis, renoventur.

Can. 940 - Coram tabernaculo, in quo sanctissima Eucharistia asservatur, peculiaris perenniter luceat lampas, qua indicetur et honoretur Christi praesentia.

Can. 941 - § 1. In ecclesiis aut oratoriis quibus datum est asservare sanctissimam Eucharistiam, fieri possunt expositiones sive cum pyxide sive cum ostensorio, servatis normis in libris liturgicis praescriptis.

§ 2. Celebratione Missae durante, ne habeatur in eadem ecclesiae vel oratorii aula sanctissimi Sacramenti expositio.

Can. 942 - Commendatur ut in iisdem ecclesiis et oratoriis quotannis fiat sollemnis sanctissimi Sacramenti expositio per congruum tempus, etsi non continuum, protracta, ut communitas localis eucharisticum mysterium impensius meditetur et adoret; huiusmodi tamen expositio fiat tantum si congruus praevideatur fidelium concursus et servatis normis statutis.

Can. 943 - Minister expositionis sanctissimi Sacramenti et benedictionis eucharisticae est sacerdos vel diaconus; in peculiaribus adiuntis, solius expositionis et repositionis, sine tamen benedictione, est acolythus, minister extraordinarius sacrae communionis aliusve ab Ordinario loci deputatus, servatis Episcopi dioecesani praescriptis.

Can. 944 - § 1. Ubi de iudicio Episcopi dioecesani fieri potest, in publicum erga sanctissimam Eucharistiam venerationis testimonium, habeatur, praesertim in sollemnitate Corporis et Sanguinis Christi, processio per vias publicas ducta.

§ 2. Episcopi dioecesani est de processionibus statuere ordinationes, quibus earum participationi et dignitati prospiciatur.


Code of Canon Law - 1983 - English

The Code of Canon Law

 

TITLE III: THE BLESSED EUCHARIST

 

Can. 897 - The most venerable sacrament is the blessed Eucharist, in which Christ the Lord himself is contained, offered and received, and by which the Church continually lives and grows. The eucharistic Sacrifice, the memorial of the death and resurrection of the Lord, in which the Sacrifice of the cross is forever perpetuated, is the summit and the source of all worship and christian life. By means of it the unity of God's people is signified and brought about, and the building up of the body of Christ is perfected. The other sacraments and all the apostolic works of Christ are bound up with, and directed to, the blessed Eucharist.

Can. 898 - Christ's faithful are to hold the blessed Eucharist in the highest honour. They should take an active part in the celebration of the most august Sacrifice of the Mass; they should receive the sacrament with great devotion and frequently, and should reverence it with the greatest adoration. In explaining the doctrine of this sacrament, pastors of souls are assiduously to instruct the faithful about their obligation in this regard.

 

CHAPTER I : THE CELEBRATION OF THE EUCHARIST

 

Can. 899 - §1 The celebration of the Eucharist is an action of Christ himself and of the Church. In it Christ the Lord, through the ministry of the priest, offers himself, substantially present under the appearances of bread and wine, to God the Father, and gives himself as spiritual nourishment to the faithful who are associated with him in his offering.

§2 In the eucharistic assembly the people of God are called together under the presidency of the Bishop or of a priest authorised by him, who acts in the person of Christ. All the faithful present, whether clerics or lay people, unite to participate in their own way, according to their various orders and liturgical roles.

§3 The eucharistic celebration is to be so ordered that all the participants derive from it the many fruits for which Christ the Lord instituted the eucharistic Sacrifice.

 

ARTICLE 1: THE MINISTER OF THE BLESSED EUCHARIST

 

Can. 900 - §1 The only minister who, in the person of Christ, can bring into being the sacrament of the Eucharist, is a validly ordained priest.

§2 Any priest who is not debarred by canon law may lawfully celebrate the Eucharist, provided the provisions of the following canons are observed.

Can. 901 - A priest is entitled to offer Mass for anyone, living or dead.

Can. 902 - Unless the benefit of Christ's faithful requires or suggests otherwise, priests may concelebrate the Eucharist; they are, however, fully entitled to celebrate the Eucharist individually, but not while a celebration is taking place in the same church or oratory.

Can. 903 - A priest is to be permitted to celebrate the Eucharist, even if he is not known to the rector of the church, provided either that he presents commendatory letters, not more than a year old, from his own Ordinary or Superior, or that it can be prudently judged that he is not debarred from celebrating.

Can. 904 - Remembering always that in the mystery of the eucharistic Sacrifice the work of redemption is continually being carried out, priests are to celebrate frequently. Indeed, daily celebration is earnestly recommended, because, even if it should not be possible to have the faithful present, it is an action of Christ and of the Church in which priests fulfil their principal role.

Can. 905 - §1 Apart from those cases in which the law allows him to celebrate or concelebrate the Eucharist a number of times on the same day, a priest may not celebrate more than once a day.

§2 If there is a scarcity of priests, the local Ordinary may for a good reason allow priests to celebrate twice in one day or even, if pastoral need requires it, three times on Sundays or holydays of obligation.

Can. 906 - A priest may not celebrate the eucharistic Sacrifice without the participation of at least one of the faithful, unless there is a good and reasonable cause for doing so.

Can. 907 - In the celebration of the Eucharist, deacons and lay persons are not permitted to say the prayers, especially the eucharistic prayer, nor to perform the actions which are proper to the celebrating priest.

Can. 908 - Catholic priests are forbidden to concelebrate the Eucharist with priests or ministers of Churches or ecclesial communities which are not in full communion with the catholic Church.

Can. 909 - A priest is not to omit dutifully to prepare himself by prayer before the celebration of the Eucharist, nor afterwards to omit to make thanksgiving to God.

Can. 910 - §1 The ordinary minister of holy communion is a Bishop, a priest or a deacon.

§2 The extraordinary minister of holy communion is an acolyte, or another of Christ's faithful deputed in accordance with can. 230 §3.

Can. 911 - §1 The duty and right to bring the blessed Eucharist to the sick as Viaticum belongs to the parish priest, to assistant priests, to chaplains and, in respect of all who are in the house, to the community Superior in clerical religious institutes or societies of apostolic life.

§2 In a case of necessity, or with the permission at least presumed of the parish priest, chaplain or Superior, who must subsequently be notified, any priest or other minister of holy communion must do this.

 

ARTICLE 2:PARTICIPATION IN THE BLESSED EUCHARIST

 

Can. 912 - Any baptised person who is not forbidden by law may and must be admitted to holy communion.

Can. 913 - §1 For holy communion to be administered to children, it is required that they have sufficient knowledge and be accurately prepared, so that according to their capacity they understand what the mystery of Christ means, and are able to receive the Body of the Lord with faith and devotion.

§2 The blessed Eucharist may, however, be administered to children in danger of death if they can distinguish the Body of Christ from ordinary food and receive communion with reverence.

Can. 914 - It is primarily the duty of parents and of those who take their place, as it is the duty of the parish priest, to ensure that children who have reached the use of reason are properly prepared and, having made their sacramental confession, are nourished by this divine food as soon as possible. It is also the duty of the parish priest to see that children who have not reached the use of reason, or whom he has judged to be insufficiently disposed, do not come to holy communion.

Can. 915 - Those upon whom the penalty of excommunication or interdict has been imposed or declared, and others who obstinately persist in manifest grave sin, are not to be admitted to holy communion.

Can. 916 - Anyone who is conscious of grave sin may not celebrate Mass or receive the Body of the Lord without previously having been to sacramental confession, unless there is a grave reason and there is no opportunity to confess; in this case the person is to remember the obligation to make an act of perfect contrition, which includes the resolve to go to confession as soon as possible.

Can. 917 - One who has received the blessed Eucharist may receive it again on the same day only within a eucharistic celebration in which that person participates, without prejudice to the provision of can. 921 §2.

Can. 918 - It is most strongly recommended that the faithful receive holy communion in the course of a eucharistic celebration. If, however, for good reason they ask for it apart from the Mass, it is to be administered to them, observing the liturgical rites.

Can. 919 - §1 Whoever is to receive the blessed Eucharist is to abstain for at least one hour before holy communion from all food and drink, with the sole exception of water and medicine.

§2 A priest who, on the same day, celebrates the blessed Eucharist twice or three times may consume something before the second or third celebration, even though there is not an hour's interval.

§3 The elderly and those who are suffering from some illness, as well as those who care for them, may receive the blessed Eucharist even if within the preceding hour they have consumed something.

Can. 920 - §1 Once admitted to the blessed Eucharist, each of the faithful is obliged to receive holy communion at least once a year.

§2 This precept must be fulfilled during paschal time, unless for a good reason it is fulfilled at another time during the year.

Can. 921 - §1 Christ's faithful who are in danger of death, from whatever cause, are to be strengthened by holy communion as Viaticum.

§2 Even if they have already received holy communion that same day, it is nevertheless strongly suggested that in danger of death they should communicate again.

§3 While the danger of death persists, it is recommended that holy communion be administered a number of times, but on separate days.

Can. 922 - Holy Viaticum for the sick is not to be unduly delayed. Those who have the care of souls are to take assiduous care that the sick are strengthened by it while they are in full possession of their faculties.

Can. 923 - Christ's faithful may participate in the eucharistic Sacrifice and receive holy communion in any catholic rite, without prejudice to the provisions of can. 844.

 

ARTICLE 3: THE RITES AND CEREMONIES OF THE EUCHARISTIC CELEBRATION

 

Can. 924 - §1 The most holy Sacrifice of the Eucharist must be celebrated in bread, and in wine to which a small quantity of water is to be added.

§2 The bread must be wheaten only, and recently made, so that there is no danger of corruption.

§3 The wine must be natural, made from grapes of the vine, and not corrupt.

Can. 925 - Holy communion is to be given under the species of bread alone or, in accordance with the liturgical laws, under both species or, in case of necessity, even under the species of wine alone.

Can. 926 - In the eucharistic celebration, in accordance with the ancient tradition of the latin Church, the priest is to use unleavened bread wherever he celebrates Mass.

Can. 927 - It is absolutely wrong, even in urgent and extreme necessity, to consecrate one element without the other, or even to consecrate both outside the eucharistic celebration.

Can. 928 - The eucharistic celebration is to be carried out either in the latin language or in another language, provided the liturgical texts have been lawfully approved.

Can. 929 - In celebrating and administering the Eucharist, priests and deacons are to wear the sacred vestments prescribed by the rubrics.

Can. 930 - §1 A priest who is ill or elderly, if he is unable to stand, may celebrate the eucharistic Sacrifice sitting but otherwise observing the liturgical laws; he may not, however, do so in public except by permission of the local Ordinary.

§2 A priest who is blind or suffering from some other infirmity, may lawfully celebrate the eucharistic Sacrifice by using the text of any approved Mass, with the assistance, if need be, of another priest or deacon or even a properly instructed lay person.

 

ARTICLE 4: THE TIME AND PLACE OF THE EUCHARISTIC CELEBRATION

 

Can. 931 - The celebration and distribution of the Eucharist may take place on any day and at any hour, except those which are excluded by the liturgical laws.

Can. 932 - §1 The eucharistic celebration is to be carried out in a sacred place, unless in a particular case necessity requires otherwise; in which case the celebration must be in a fitting place.

§2 The eucharistic Sacrifice must be carried out at an altar that is dedicated or blessed. Outside a sacred place an appropriate table may be used, but always with an altar cloth and a corporal.

Can. 933 - For a good reason, with the express permission of the local Ordinary and provided scandal has been eliminated, a priest may celebrate the Eucharist in a place of worship of any Church or ecclesial community which is not in full communion with the catholic Church.

 

CHAPTER II : THE RESERVATION AND VENERATION OF THE BLESSED EUCHARIST

 

Can. 934 - §1 The blessed Eucharist:

1° must be reserved in the cathedral church or its equivalent, in every parish church, and in the church or oratory attached to the house of a religious institute or society of apostolic life

2° may be reserved in a Bishop's chapel and, by permission of the local Ordinary, in other churches, oratories and chapels.

§2 In sacred places where the blessed Eucharist is reserved there must always be someone who is responsible for it, and as far as possible a priest is to celebrate Mass there at least twice a month.

Can. 935 - It is not lawful for anyone to keep the blessed Eucharist in personal custody or to carry it around, unless there is an urgent pastoral need and the prescriptions of the diocesan Bishop are observed.

Can. 936 - In a house of a religious institute or other house of piety, the blessed Eucharist is to be reserved only in the church or principal oratory attached to the house. For a just reason, however, the Ordinary can permit it to be reserved also in another oratory of the same house.

Can. 937 - Unless there is a grave reason to the contrary, a church in which the blessed Eucharist is reserved is to be open to the faithful for at least some hours every day, so that they can pray before the blessed Sacrament.

Can. 938 - §1 The blessed Eucharist is to be reserved habitually in only one tabernacle of a church or oratory.

§2 The tabernacle in which the blessed Eucharist is reserved should be sited in a distinguished place in the church or oratory, a place which is conspicuous, suitably adorned and conducive to prayer.

§3 The tabernacle in which the blessed Eucharist is habitually reserved is to be immovable, made of solid and non-transparent material, and so locked as to give the greatest security against any danger of profanation.

§4 For a grave reason, especially at night, it is permitted to reserve the blessed Eucharist in some other safer place, provided it is fitting.

§5 The person in charge of a church or oratory is to see to it that the key of the tabernacle in which the blessed Eucharist is reserved, is in maximum safe keeping.

Can. 939 - Consecrated hosts, in a quantity sufficient for the needs of the faithful, are to be kept in a pyx or ciborium, and are to be renewed frequently, the older hosts having been duly consumed.

Can. 940 - A special lamp is to burn continuously before the tabernacle in which the blessed Eucharist is reserved, to indicate and to honour the presence of Christ.

Can. 941 - §1 In churches or oratories which are allowed to reserve the blessed Eucharist, there may be exposition, either with the pyx or with the monstrance, in accordance with the norms prescribed in the liturgical books.

§2 Exposition of the blessed Sacrament may not take place while Mass is being celebrated in the same area of the church or oratory.

Can. 942 - It is recommended that in these churches or oratories, there is to be each year a solemn exposition of the blessed Sacrament for an appropriate, even if not for a continuous time, so that the local community may more attentively meditate on and adore the eucharistic mystery. This exposition is to take place only if a fitting attendance of the faithful is foreseen, and the prescribed norms are observed.

Can. 943 - The minister of exposition of the blessed Sacrament and of the eucharistic blessing is a priest or deacon. In special circumstances the minister of exposition and deposition alone, but without the blessing, is an acolyte, and extraordinary minister of holy communion, or another person deputed by the local Ordinary, in accordance with the regulations of the diocesan Bishop.

Can. 944 - §1 Wherever in the judgement of the diocesan Bishop it can be done, a procession through the streets is to be held, especially on the solemnity of the Body and Blood of Christ, as a public witness of veneration of the blessed Eucharist.

§2 It is for the diocesan Bishop to establish such regulations about processions as will provide for participation in them and for their being carried out in a dignified manner.